Rồng tụ giống Cù Đường,
Sông sâu như Bạch Đế.
Mỗi đêm ắt rừng xuyên,
Quanh năm thường kẽm ghé.
Từ bến sớm thu gom,
Nơi sườn chiều sáng loé.
Phòng sách không là nơi,
Vẻ đẹp khiến buồn tẻ.

tửu tận tình do tại