Bộ lông đẹp hơn loài chim khác
Bay khỏi hang tiếng hót thật cao
Sơ sài làm tổ nơi nào?
Liễu um tùm tối mưa gào gió lay

tửu tận tình do tại