Lý Tần 李頻 (818-876) tự Đức Tân 德新, người Thọ Xương, Mục Châu (nay là Lý Gia, Kiến Đức), đỗ tiến sĩ năm Đại Trung thứ 8 (854).

 

Tuyển tập chung