Chim Bắc không bay tới
Nay người Bắc đi đâu?
Chân trời chướng khí nổi
Ngoài Lĩnh hướng Phan Châu
Bốn mùa cây cỏ rậm
Vượn kia suốt ngày sầu
Biệt ly hoen khoé mắt
Vì huynh lệ tuôn mau