Mới xa nhau đã mười hai tháng
Tôi đi thăm xứ lắm mưa dầm
Chẳng vì tháng nhuận nhằm năm
Xa nhau phải kể hơn năm mới là

tửu tận tình do tại