Nghe nàng hát khúc cổ Lương Châu
Lính ải cát vàng chạnh nỗi sầu
Cô gái đất Tần bên hoa nở
Gió thu thổi rụng thấy mà đau

tửu tận tình do tại