Đời chỉ toàn bạn già đưa tiễn
Lại được ông thích chuyện đi xa
Lần này không giống lần qua
Ngoài ca tiễn biệt còn ca trên thuyền

tửu tận tình do tại