Núi Chung Nam mây trôi nằm ngắm
Trống cầm canh lặng vắng nơi đây
Chầu vua không bận thu này
Hẹn ông ao Khúc bờ tây tôi tìm

tửu tận tình do tại