Trăng trắng xoá trên dòng sông trong vắt,
Ghe nhỏ vào trạm Nam Phố đỗ đêm.
Ôm nỗi sầu người ở đâu tuổi trẻ,
Hướng đầu thuyền thổi sáo khổ oán kèm.
Những âm thanh cao tận mây lơ lửng,
Chẳng dám nghe buồn nản kẻ đi xa.
Tiếng lảnh lót cung thương, cung vũ gấp,
Xuân Giang Nam rụng hết điệu Mai hoa.
Hết Lạc mai kế theo bài Tam lộng,
Nhập vào mơ người ly cách nghe qua.
Ôi một đêm đổ bao nhiêu nước mắt,
Như mưa tuôn cuồng khách Lĩnh Nam ta.

tửu tận tình do tại