Mây đầy mắt, tối mờ chưa mở,
Mặc gió thu, bệnh ráng lên đài.
Ở xứ nào Hoài Âm phiếu mẫu,
Biết vương tôn tài lớn, mấy ai.

tửu tận tình do tại