Nhớ đến em thời còn trẻ tuổi,
Đọc hiểu thông các sách kỳ tài.
Lấy chữ hiếu hàng ngày làm thích,
Cha thương con thương nhất em trai.
Nhưng bất hạnh giữa đường cha mất,
Anh trưởng nam thế phụ gánh vai.
Ô hô, ca bài hai chừ đây phát khởi,
Việc đã qua như mộng bi ai.

tửu tận tình do tại