Cha mẹ không người phụng dưỡng,
Lại thêm tóc chớm hoa râm.
Du tử hồn theo mây trắng,
Quê xưa lòng nhớ trăng rằm.
Thương cho thơ chưa siêu thoát,
Hận bởi đàn thiếu tri âm.
Việc gì bà đông hàng xóm,
Chày đêm đập áo ầm ầm.

tửu tận tình do tại