Chưa có đánh giá nào
26 bài thơ
Tạo ngày 05/10/2005 12:50 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 06/04/2007 18:47 bởi Vanachi
Trần là tên nước Trần. Nước Trần ở vùng đất của vua Thái Hạo, họ Phục Hy, theo sách Vũ Cống ở về phái đông của Dự Châu, đất rộng và bằng phẳng, không có sông to hay núi con. Phía tây thì trong thấy núi Ngoại Phương, phía đông thì chưa đến đầm Mạnh Chư.

Con cháu vua Thuấn là Hữu Ngu Ứ Phủ, làm chức quan đào chính (làm đồ gốm như chén bát cho nhà vua). Vũ Vương nhờ vị quan này mà có đồ dùng và vị quan này là dòng dõi của bực thuần thánh (Ngu Thuấn), mới đem con gái là Thái Cơ gả cho Mãn, con trai của Hữu Ngu Ứ Phủ mà phong ở nước Trần, đóng đô ở một bên Uyển Khâu, cùng với dòng dõi vua Hoàng Đế và Đế Nghiêu làm tam khác (ba dòng dõi đáng kính là: dòng dõi của Hoàng Đế, của Đế Nghiêu, của Ngu Thuấn). Ấy là Hồ Công.

Thái Cơ, vợ Hồ Công là người tôn quý, con thiên tử nhà Chu, ham thích những việc đồng bóng, ca múa. Dân chúng nước Trần cũng bị nhiễm hoá theo.

Nay, Chân Trần tức là nước Trần ngày xưa vậy.