汴河亭

廣陵花盛帝東遊,
先劈昆侖一派流。
百二禁兵辭象闕,
三千宮女下龍舟。
凝雲鼓震星辰動,
拂浪旗開日月浮。
四海義師歸有道,
迷樓還似景陽樓。

 

Biện hà đình

Quảng Lăng hoa thịnh đế đông du,
Tiên phách Côn Luân nhất phái lưu.
Bách nhị cấm binh từ tượng khuyết,
Tam thiên cung nữ há long chu.
Ngưng vân cổ chấn tinh thần động,
Phất lãng kỳ khai nhật nguyệt phù.
Tứ hải nghĩa sư quy hữu đạo,
Mê lâu hà dị Cảnh Dương lâu?

 

Dịch nghĩa

Hoa ở Quảng Lăng nở đẹp, vua đi chơi miền đông
Trước đó đã hạ lệnh đào kênh từ núi Côn Luân
Hai trăm cấm binh hộ tống vua rời hoàng thành
Ba ngàn cung nữ được đi theo thuyền rồng
Tiếng trống khiến mây ngừng bay, kinh động tinh tú
Cờ xí chạm nước, rợp mặt trăng mặt trời
Nghĩa quân khắp nơi tìm về người có đạo đức
Lầu Mê đâu khác lầu Cảnh Dương


Trần Hậu Chủ (583-587) là ông vua cuối đời nhà Trần, hoang dâm vô độ, cho xây lầu Cảnh Dương để ăn chơi xa xỉ, bị nhà Tuỳ cướp ngôi. Tuỳ Dượng Đế (605-616) là ông vua cuối đời nhà Tuỳ, cũng hoang dâm vô độ, cũng xây lầu Mê để hưởng lạc, bị nhà Đường cướp ngôi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Quảng Lăng hoa nở, đế chơi đâu?
Sông rạch Côn Luân chảy chốn nào?
Rời khuyết voi kia, nhiều lính lắm!
Xuống thuyền rồng nọ, gái đông sao!
Ngưng mây, trống động, sao trời động,
Chạm sóng, cờ bay, nhật nguyệt cao.
Quân nghĩa theo về người hữu đạo,
Mê lâu nào khác Cảnh Dương lâu!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Quảng Lăng hoa rậm, đế chơi đông,
Trước rạch Côn Luân một nhánh thông.
Trăm lẻ cấm binh rời cửa khuyết,
Ba ngàn cung nữ xuống thuyền rồng.
Ngừng mây trống giục sao rung chuyển,
Chạm sóng cờ bay nguyệt bập bồng.
Khắp chốn nghĩa quân về chánh đạo,
Lầu Mê cùng với Cảnh Dương đồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Quảng Lăng, vua đến xem hoa,
Côn Luân, trước phải tạo ra kinh rồi.
Kinh, trăm lính cấm đã rời,
Ba nghìn cung nữ xuống nơi thuyền rồng.
Mây ngừng, trống dội, sao rung,
Cờ bay chạm sóng, che cùng trời, trăng.
Khắp sông biển, nghĩa quân tăng,
Mê Lâu há chẳng sánh bằng Cảnh Dương?...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quảng Lăng hoa đẹp vua thăm
Dùng đường kinh rạch đào nhằm Côn Luân
Cấm binh hộ giá trăm quân
Ba ngàn cung nữ theo sân thuyền rồng
Trống chiêng chấn động thinh không
Cờ bay chạm nước phất bồng trăng sao
Người tài tìm bậc đạo cao
Lầu Mê đâu có khác nào Cảnh Dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quảng Lăng Hoa đẹp vua du đông,
Từ núi Côn Luân kênh chảy thông.
Binh hộ hai trăm kinh khuyết biệt,
Ba ngàn cung nữ theo thuyền rồng.
Mây ngừng trống động kinh tinh tú,
Chạm nước cờ bay nhật nguyệt lồng.
Quân Nghĩa tìm về người có đức,
Lầu Mê đâu khác Cảnh Dương trông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời