Miếu Chu Lang huyện Ba Khâu cũ,
Với Cam Hoàng tế thủ trang nghiêm.
Nhà Ngô Tam Quốc cõi riêng,
Nhị Kiều cùng khóc thiền quyên Hán triều.
Cỏ sông Chương phủ leo Đồng Tước,
Rừng dòng Hoàn xanh mướt vây lăng.
Anh hùng Du Lượng ai bằng,
Gió đông Xích Bích nhớ chăng năm nào.

tửu tận tình do tại