Thành dài trăm trượng Giao Chỉ hùng,
Tháp cổ Cao Biền sập phía đông.
Đao cung binh lính uy nghiêm chọn,
Quân nhạc nghênh phong tiết tấu thông.
Gái Nam trang điểm tranh mày phấn,
Dân Di đánh trống tụ nhi đồng.
Thương cho Tân Tức còn di miếu,
Gai cỏ hoang lương lạc trống đồng.

tửu tận tình do tại