Lên kinh đã được mười năm,
Trong mơ hồn lẩn quẩn vùng Cẩm Giang.
Nhà chính quét dọn chuyên cần,
Kệ trên sách vở xếp ngăn gọn gàn.
Lúa mùa xuất đủ giao quan,
Sửa sang rào dậu lo toan cửa nhà.
Dạy con, phụng dưỡng mẹ cha,
Khổ vì giúp kẻ đi xa phong hầu.

tửu tận tình do tại