Cổ Thái A xanh xanh ba thước,
Sóng hồ im đùa bỡn gió trưa.
Giao long sợ bóng cầu dài,
Nước trôi không tiếng cọ mài ngày đêm.
Sinh sát khí lá mềm ôm khói,
Hoạ ngư ca mưa gõ năm canh.
Chỉ buồn sợ gió tây ganh,
Liềm dao cắt hết phát sinh hận đầy.

tửu tận tình do tại