04/02/2023 22:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yết Chu Du miếu
謁周瑜廟

Tác giả: Giải Tấn - 解縉

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/01/2018 10:51

 

Nguyên tác

巴丘古縣周郎廟,
從祀甘黄共儼然。
三國已興吳社稷,
二喬同泣漢嬋娟。
漳河碧草迷宮沼,
皖水青林繞墓田。
蓋世英雄瑜與亮,
東風赤壁憶當年。

Phiên âm

Ba Khâu[1] cổ huyện Chu Lang miếu,
Tòng tự Cam Hoàng[2] cộng nghiễm nhiên.
Tam Quốc dĩ hưng Ngô xã tắc,
Nhị Kiều đồng khấp Hán thiền quyên.
Chương Hà bích thảo mê cung chiểu[3],
Hoàn thuỷ[4] thanh lâm nhiễu mộ điền.
Cái thế anh hùng Du dữ Lượng,
Đông phong Xích Bích ức đương niên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Miếu Chu Lang huyện Ba Khâu cũ,
Với Cam Hoàng tế thủ trang nghiêm.
Nhà Ngô Tam Quốc cõi riêng,
Nhị Kiều cùng khóc thiền quyên Hán triều.
Cỏ sông Chương phủ leo Đồng Tước,
Rừng dòng Hoàn xanh mướt vây lăng.
Anh hùng Du Lượng ai bằng,
Gió đông Xích Bích nhớ chăng năm nào.
[1] Vùng đất quanh lầu Nhạc Dương cạnh hồ Động Đình. Khi xảy ra trận Xích Bích, quân của Tào Tháo tiến xuống và thối lui đều qua vùng này. Sau trận Xích Bích, đây là vùng ranh giới tranh chấp giữa Lưu Bị và Tôn Quyền, Chu Du đã chết tại đây, nên có miếu thờ ở Ba Khâu.
[2] Cam Ninh 甘寧 và Hoàng Cái 黄蓋​, hai tướng Đông Ngô, thuộc quyền Chu Du.
[3] Chỉ đài Đồng Tước do Tào Tháo cho xây trên sông Chương.
[4] Sông phụ lưu của sông Dương Tử, chảy qua Ba Khâu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giải Tấn » Yết Chu Du miếu