Chưa có đánh giá nào
55 bài thơ
Tạo ngày 16/10/2009 05:24 bởi karizebato

I - Mười hai con mắt (2001)

X - Bèo mây bờ bến (1996)

Tập chơ chưa công bố