Màu trăng vô tận từ bi
Từ màu tân nguyệt tới kỳ mãn khai
Viên dung vô tận miệt mài
Buồn vui vô lượng muôn ngày mở mang
Vi vu gió khắp nẻo đàng
Vần xoay tim máu muôn vàn xôn xao
Cỗi nguồn quá vắng lặng sao
Âm thanh trầm thống đêm nào giậy tuôn
Bóng hình nhị bội bắt buông
Lừng vang từ trúc điệu buồn như mai


Nguồn: Bùi Giáng, Bèo mây bờ bến (Di cảo thơ X), NXB Văn hóa Văn nghệ, 2011