Mặt ao chung một màu,
Gờn gợn thổi tựa tơ.
Nấp bóng có chỗ tốt,
Nhà Đào, cần chi nhờ.

tửu tận tình do tại