小至

天時人事日相催,
冬至陽生春又來。
刺繡五紋添弱線,
吹葭六琯動浮灰。
岸容待臘將舒柳,
山意衝寒欲放梅。
雲物不殊鄉國異,
教兒且覆掌中杯。

 

Tiểu chí

Thiên thì nhân sự nhật tương thôi,
Đông chí dương sinh xuân hựu lai.
Thích tú ngũ văn thiêm nhược tuyến,
Xuy hà lục quản động phi hôi.
Ngạn dung đãi lạp tương thư liễu,
Sơn ý xung hàn dục phóng mai.
Vân vật bất thù hương quốc dị,
Giao nhi thả phúc chưởng trung bôi.

 

Dịch nghĩa

Thời trời việc người cứ xô đẩy nhau từng ngày.
Tiết đông chí nảy một hào dương, xuân lại đến.
Dùng tơ năm màu thêu vóc, thêm những sợi mảnh,
Thổi sáo sáu điệu làm bay tro cỏ hà.
Vẻ bờ như chờ tháng chạp tới sắp trổ liễu non,
Ý núi như tuôn khí lạnh giục cho mai nở.
Mây cảnh không khác nhau nhưng quê lại khác,
Bảo trẻ hãy rót rượu vào cái chén trong tay.


(Năm 767)

Tiểu chí là thời gian trước sau đông chí một ngày. Có sách chép tên bài thơ là Đông cảnh 冬景.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Người, cảnh, trời, mây, giục giã nhau
Tiết đông âm ấm báo xuân đầu
Gấm thêu năm sắc, mong manh sợi
Tro bụi bay đầy, vi vút lau
Liễu trổ bên bờ trông tháng chạp
Mai phô dáng núi lạnh non đầu
Cảnh đây khác hẳn quê nhà cũ
Say khướt... tràn ly, rượu trút bầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Cảnh, trời, người, đất, gọi nhau
Lập đông hơi ấm phô màu xuân sang
Mành mành năm sắc treo ngang
Véo von lau sậy, bụi ngàn bay xa
Liễu chờ tết đến bờ hoa
Non cao khí lạnh, mai đà lộc căng
Cảnh này, thôn cũ, khác chăng?
Rượu nồng chuếnh choáng, ta rằng nhớ quê?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thời trời thế sự giục ngày qua,
Đông chuyển sang xuân dương khí hòa.
Ngũ sắc gấm thêu chen sợi mảnh,
Lục âm sáo thổi động tro hà.
Cuối năm bến đợi dương đâm đọt,
Khí lạnh non chờ mai nẩy hoa.
Mây cảnh khôn dời, quê lại khác,
Nâng ly, bảo trẻ rượu châm khà!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Tiết trời việc thế giục qua ngày,
Đông chí dương sinh xuân đến ngay.
Thêu vóc ngũ văn thêm sợi mảnh,
Thổi hà lục quản động tro bay.
Liễu vừa trổ lá bờ chờ tết,
Mai sắp đơm hoa núi lạnh bày.
Cảnh vật như nhau quê lại khác,
Sai con rót chén rượu trên tay.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tiết trời, vật thế cứ qua ngày,
Đông chí dương sinh, xuân đến đây.
Thêu gấm năm mầu, thêm sợi mảnh,
Thổi lau sáu lỗ, thấy tro bay.
Dáng bờ, chạp đợi, chờ liễu rủ,
Ý núi, hơi tuôn, muốn mai bày.
Cảnh vật không xa, quê lại lạ,
Gọi con thêm rượu chén trong tay.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Thời trời, việc thế đẩy xô hoài
Đông chí này xuân lại tới nơi
Lụa lót năm màu thêm sợi yếu
Tro phong sáu quản động tàn rơi
Mặt đê đợi chạp toan buông liễu
Ý núi liền đông muốn nở mai
Phong cảnh giống, nhưng làm xóm khác
Gọi con hãy rót chén đầy vơi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vận trời đất, con người thường qua lại
Cuối mùa đông, nắng ấm xuân sẽ qua
Năm sắc mây thêm sợi nhỏ xa xa
Gió sáu điệu thổi cỏ hà theo bụi
Chờ tháng chạp liễu nở hoa bờ bãi
Khí lạnh đều mai trên núi nở bông
Mây, vật đồng nhưng quê quán thì không
Kêu trẻ nhỏ lại rót đầy chung rượu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Tiết trời như giục việc người ta,
Khí ấm dần sinh khí lạnh qua;
Người cải vóc hoa thêm sợi né,
Dương về trong ống thúc tro ra;
Sương gieo ngạn liễu gần buông lá,
Tuyết giục non mai sắp nở hoa;
Phong cảnh nước người như nước cũ,
Dạy con chuốc rượu thói quê nhà.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời