Đêm thần máu động cuồng ca
Tờ điên hoa giậy thiết tha lên mùa
Một vừng hồng nhựt sơn nhai
Nịch trầm hải để như lai vô trù
Giữa đêm thuyền đắm thiên thu
Giữa ngày triều vỗ sương phù du bay
Chim kêu sớm, liễu ngân dài
Hoàng hôn gió giục mộng tài tử qua
Đêm thần máu động cuồng ca
Đêm mùa lễ hội đêm già nua đêm
Đêm dâng cổ lục mỏi mềm
Đêm dời phương cảo êm đềm sang đông


Nguồn: Bùi Giáng, Bài ca quần đảo, NXB Nguyễn Đình Vượng, 1973 (tái bản)