Thương cành xót chiếc lá khô
Một cơn gió lạnh vật vờ cuốn đi
Lưng trời mỏi cánh thiên di
Cố hương viễn xứ buồn gì nhớ quên?