21/10/2021 12:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiểu chí
小至

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 15:05

 

Nguyên tác

天時人事日相催,
冬至陽生春又來。
刺繡五紋添弱線,
吹葭六琯動浮灰。
岸容待臘將舒柳,
山意衝寒欲放梅。
雲物不殊鄉國異,
教兒且覆掌中杯。

Phiên âm

Thiên thì nhân sự nhật tương thôi,
Đông chí dương sinh xuân hựu lai.
Thích tú[1] ngũ văn thiêm nhược tuyến,
Xuy hà[2] lục quản động phi hôi.
Ngạn dung đãi lạp tương thư liễu,
Sơn ý xung hàn dục phóng mai.
Vân vật bất thù hương quốc dị,
Giao nhi thả phúc chưởng trung bôi.

Dịch nghĩa

Thời trời việc người cứ xô đẩy nhau từng ngày.
Tiết đông chí nảy một hào dương, xuân lại đến.
Dùng tơ năm màu thêu vóc, thêm những sợi mảnh,
Thổi sáo sáu điệu làm bay tro cỏ hà.
Vẻ bờ như chờ tháng chạp tới sắp trổ liễu non,
Ý núi như tuôn khí lạnh giục cho mai nở.
Mây cảnh không khác nhau nhưng quê lại khác,
Bảo trẻ hãy rót rượu vào cái chén trong tay.

Bản dịch của Hải Đà

Người, cảnh, trời, mây, giục giã nhau
Tiết đông âm ấm báo xuân đầu
Gấm thêu năm sắc, mong manh sợi
Tro bụi bay đầy, vi vút lau
Liễu trổ bên bờ trông tháng chạp
Mai phô dáng núi lạnh non đầu
Cảnh đây khác hẳn quê nhà cũ
Say khướt... tràn ly, rượu trút bầu.
(Năm 767)

Tiểu chí là thời gian trước sau đông chí một ngày. Có sách chép tên bài thơ là Đông cảnh 冬景.

[1] Một đặc sản vùng Tứ Xuyên đã nổi tiếng từ xưa về việc chế tạo gấm.
[2] Một phép ghi thời tiết thời xưa bằng cách đốt cây lau lấy tro để trên miệng lỗ nơi bàn như được mô tả trong Hậu Hán thư.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tiểu chí