Sau loạn nay gặp đôi ta,
Cuối thu lại phải bước ra dặm trường.
Quê người đầy gió bụi tung,
Tiễn anh sông bể, cõi lòng bao la.
Đan Dương đất Tấn quan to,
Thành Bạch Đế, Công tôn lo dựng rồi.
Việc qua, tự ái tiếc hoài,
Việc quân giờ chớ thốt lời bàn chi.

tửu tận tình do tại