Phủ Kỳ Vương vẫn thường tìm gặp
Nhà Thôi Cửu mấy dịp nghe thăm
Lúc này cảnh đẹp Giang Nam
Giữa mùa hoa rụng  gặp anh nữa rồi