Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tưởng Tiệp (4 bài)
- Trần Thảo Am (2 bài)
- Vương Cấu (1 bài)
- Lương Tăng (3 bài)
- Lâm Cảnh Hy (2 bài)
Tạo ngày 08/11/2018 09:59 bởi tôn tiền tử
Đại Biểu Nguyên 戴表元 (1244-1310) tự Toái Sơ 帥初, Tăng Bá 曾伯, hiệu Diệm Nguyên 剡源, người Phụng Hoá, Khánh Nguyên (nay thuộc Chiết Giang), là thi nhân, văn học gia đầu đời Nguyên. Ông có năng khiếu từ bé, bảy tuổi đã làm văn thơ. Đỗ tiến sĩ cuối đời Nam Tống, từng nhậm Kiến Khang phủ giáo thụ, sau do binh loạn về quê ở ẩn. Tới năm Đại Đức thứ 8 (1304), ông đã 61 tuổi, lại được tiến cử làm Tín Châu giáo thụ, sau lại cáo bệnh về quê.