Mẫu đơn hồng tía đẹp trời xuân
Phả gấm tơ hồng buộc phách đàn
Đầu bạc Giang Nam lưng chén rượu
Chẳng ai biết đấy Lý Quy Niên

tửu tận tình do tại