白帝

白帝城中雲出門,
白帝城下雨翻盆。
高江急峽雷霆斗,
古木蒼藤日月昏。
戎馬不如歸馬逸,
千家今有百家存。
哀哀寡婦誅求盡,
慟哭秋原何處村?

 

Bạch Đế

Bạch Đế thành trung vân xuất môn,
Bạch Đế thành hạ vũ phiên bồn.
Cao giang cấp giáp lôi đình đẩu,
Cổ mộc thương đằng nhật nguyệt hôn.
Nhung mã bất như quy mã dật,
Thiên gia kim hữu bách gia tồn.
Ai ai quả phụ tru cầu tận,
Đỗng khốc thu nguyên hà xứ thôn?

 

Dịch nghĩa

Mây lờ lững trên cửa thành Bạch Đế,
Nước mưa đọng thành vũng dưới chân thành.
Bờ sông cao, kẽm chảy xiết như thi đua với sấm sét,
Cây xanh dây leo biếc che bớt ánh mặt trăng mặt trời.
Quân mã thời xưa nay đã ẩn dật cả rồi,
Ngàn nhà thời xưa nay chỉ còn trăm nhà.
Tiếng người goá phụ ai oán cầu được chết,
Khóc rống trên đồng trống không biết từ xóm nào.


(Năm 766)

Thành Bạch Đế nay ở phía đông huyện Phụng Tiết, tỉnh Tứ Xuyên. Thành do Công Tôn Thuật xây khi xưng đế ở Thục khi Vương Mãng cướp ngôi nhà Tây Hán. Thời Tam Quốc, khi Lưu Bị đem quân đánh Đông Ngô thất bại, chạy về thành này và chết tại đây.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Cửa thành Bạch Đế lớp mây đùn
Chân thành Bạch Đế trận mưa tuôn
Cây xanh, dây xám, trăng, trời tối
Thác dốc, đèo cao, sấm sét dồn
Phóng ngựa sao bằng về ngựa khoẻ
Nghìn nhà chỉ độ chục nhà còn
Vét vơ gái goá cơ đồ hết
Đâu đó đồng thu khóc nỉ non


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trên thành Bạch Đế cửa lồng mây,
Bạch Đế dưới thành mưa vũng lầy.
Sấm giật, sông dâng nhanh thác kẽm,
Trăng lu, trời tối biếc dây cây.
Nghìn nhà nay được trăm nhà có,
Binh mã không bằng trở lại hay.
Góa phụ xót thuong đà cạn lực,
Đồng thu, đâu đó lệ tuôn đầy.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Cửa thành Bạch Đế mây tuôn,
Dưới thành Bạch Đế mưa dồn vũng sâu.
Sông dâng, sấm sét trên đầu,
Cây xanh, dây biếc thấy đâu mặt trời.
Nên cho ngựa trận về thôi,
Nghìn nhà, nay chỉ còn vơi trăm nhà.
Góa chồng, thuế kiếm đâu ra,
Đồng thu khóc rống, xóm nhà ở đâu?!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trong thành Bạch Đế, cửa mây dồn,
Dưới thành Bạch Đế, vũng mưa tuôn.
Cây rậm, dây xanh, trăng trời khuất,
Sông cao, kẽm gấp, sấm sét ồn.
Ngựa ruổi kém xa cho ngựa nghỉ,
Nhà đông nay có ít nhà còn.
Thương thay goá phụ không tiền thuế,
Đồng thu khóc rống ở trong thôn!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thành Bạch Đế mây bay sát cửa
Dưới chân thành vũng chứa nước mưa
Sông cao sấm sét thi đua
Cây xanh dây biếc che mờ trời trăng
Quân mã cũ nghe rằng ẩn dật
Ngàn nhà nay còn sót trăm nhà
Tiếng người goá phụ xót xa
Đồng không khóc rống biết là xóm nao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mây thành Bạch Đế lững lờ,
Nước mưa đọng vũng chân bờ thành cao.
Chảy nhanh sấm sét bờ cao,
Cây xanh dây biếc che trời chiếu soi.
Quân xưa xa mã khuất rồi,
Ngàn nhà thời trước còn đôi trăm nhà.
Chết cầu goá phụ bi ai,
Khóc trên đồng trống không hay xóm nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời