Oanh kêu nghìn dặm, biếc hồng,
Thành núi, quán rượu xóm sông tung cờ.
Bốn trăm tám chục chùa, thờ,
Bao nhiêu lầu gác khói mờ mưa bay?