Lá sen sao tròn tròn
Gương xanh tua tủa mọc
Lẻ loi không thành đôi
Vị đắng mang trong ruột
Ai bảo Giang Nam vui
Tôi bảo Giang Nam cực
Ruộng lớp lớp liền bờ
Nhà tôi không một tấc

tửu tận tình do tại