Sông xanh mưa mới tạnh
Mắt khách như thêm buồn
Đào ngả bóng mười dặm
Đung đưa mặt nước xuân
Gió ban mai ngược thuyền sóng giận
Không nơi dừng gió tiễn chiều xuân
Giang Nam tuy đẹp về hơn
Quanh tường rau tể hái ăn béo người

tửu tận tình do tại