Lắng lâu rồi Giang Đông khí bá
Cung Vĩnh An cỏ úa tiêu điều
Nước nhà hận biết bao nhiêu
Thảy chia trên dưới cho triều Tầm Dương

tửu tận tình do tại