Đồng lúa thấp cao biếc bờ mương
Đằng Hoa chiều nổi gió thu sang
Mưa tạnh cầu vồng tìm nẻo lặn
Một khe trăm suối đổ tuôn hàng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)