Hoàng hôn triều xuống hồ đông
Mưa đêm thuyền đỗ phiêu bồng xứ xa
Hàn Sơn chuông thoảng lửa nhòa
Bến Ngô xưa, ghé đêm qua Phong Kiều.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.