Lá phong xơ xác trạm chiều
Xa nhau ngàn dặm sầu theo không cùng
Mười năm mộng cũ Giang Nam
Đêm nghe chuông vọng Hàn San gợi buồn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.