Buồn bã mưa thu chiều
Sở giang mênh mông tối
Bỗng có chiếc thuyền qua
Lờ mờ ngoài mây nước


Nguồn: Văn học sử Trung Quốc, NXB Phụ nữ, 2000.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)