Tây nam xóm có nhiều ruộng lúa
Không được ăn, nên phải đi xa
Bờ đầm chim đói la đà
Mổ trâu ta chẳng rảnh mà vui chơi
Tới bờ đầm trâu ngơi ăn cỏ
Nghé hung hăng háu đá kêu hoài
Bờ đê đang thổi kèn chơi
Trẻ chăn trâu quất ngọn roi doạ rằng:
“Ăn đi, chớ có húc xằng
Kẻo nhà quan cắt sừng phăng bây giờ”

tửu tận tình do tại