Một nắm xương khô, một nắm da
Bao nhiêu cái ách đã từng qua
Đuôi kia biếng vẩy Điền Đan hoả
Tai nọ buồn nghe Nịnh tử ca
Sớm thả Đồng Đào ăn đủng đỉnh
Tối về Chuồng Quế thở nghi nga
Có người đem dắt lô chuông mới
Ơn đức vua Tề lại được tha


Có tài liệu cho tác giả bài thơ là Nguyễn Khuyến, có tài liệu cho là Đặng Đức Siêu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]