Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
11 bài thơ
Tạo ngày 11/01/2016 14:14 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Huy Quýnh 阮輝烱 (1734-1785) còn có tên là Trị, hiệu Phùng Hiên và Duy Nham, biệt hiệu Dần Phong, sinh năm Long Đức thứ 3 (1734), mất năm Cảnh Hưng 46 (1785). Theo Nguyễn thị gia tàngPhượng Dương Nguyễn tông thế phả, Nguyễn Huy Quýnh sinh ra trong một gia tộc có truyền thống khoa hoạn, cha là Nguyễn Huy Tựu (1690-1750) làm quan đến Thượng thư, anh là Nguyễn Huy Oánh (1713-1789) cũng làm quan đến Thượng thư, đồng thời là một trong những tác gia thơ văn tiêu biểu của thế kỷ XVIII. Bản thân Nguyễn Huy Quýnh cũng đỗ tiến sĩ năm 1772 và liên tục được bổ vào các chức vụ như Giám sát ngự sử Sơn Nam (1773), Kiêm lý lương hướng phương Nam (1774), Đốc đồng Sơn Nam (1778), Giám khảo trường thi Thanh Hoa (1779), Trực giảng ở Quốc tử giám (1781), Hàn lâm viện đãi chế, Đốc thị đạo Quảng…

 

Hoạ Quan Lan sào thập cảnh - 和觀瀾巢十景