Ngô Thì Sĩ năm 1767 được cử đi làm Hiến sát sứ Thanh Hoa, đã cho dựng Quan Lan sào (Tổ xem sóng) trên núi Bàn A và đặt ra mười cảnh đẹp để thù tạc, ngâm vịnh. Mười bài của Nguyễn Huy Quýnh là để hoạ lại mười bài của Ngô Thì Sĩ.