Uổng sanh trong thế mấy thu đông?
Cao lớn làm chi vông hỡi vông?
Da thịt càng già, già lộp xộp,
Ruột gan chẳng có, có gai chông.
Rường soi cột trổ chưa nên mặt,
Giậu mỏng rào thưa phải dụng lòng.
Mới biết cây nào sanh giống nấy,
Xuân qua bốn tốn cũng đơm bông.


Bài thơ này có nội dung khá tương đồng với bài Vịnh cây vông tương truyền của Nguyễn Công Trứ.