Tầm cả tầm cao chỉn xuất quần,
Khí thiêng quang nhạc dấu mười phần.
Phò Nam, dẹp Bắc tài văn võ,
Chắn nước, dời non sức quỉ thần,
Vòi vọi Thuỵ Hương từ đã đặng,
Nhơn nhơn Tư mã tiếng còn răn.
Chàng Cao, gã Triệu chiêm bao rõ,
Càng sợ An Nam có thánh nhân.


Sách "Văn đàn bảo giám" ghi tác giả bài này là một văn thần khuyết danh thời Lê.