Anh hùng sáu tỉnh thiếu chi đây,
Đâu để giang sơn đến thế này.
Ngọn lửa Tam Tần phừng đất cháy,
Chòm mây Ngũ quý lấp trời bay.
Hùm nương non rậm toan chờ thuở,
Cáo loạn vườn hoang thác có ngày.
Một góc cảm thương dân nước lửa,
Đền Nam trụ cả dễ lung lay!


Tác giả làm bài thơ này để tổng hoạ 10 bài Tự thuật của Tôn Thọ Tường, cho nên có sách ghi tiêu đề là Gửi Tôn Thọ Tường.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]