Mười mươi xúm xít luống xăng văng,
Rắn lợn nào ai tính thế ngăn?
Láo liến chuột bầy thua chuột lắt,
Chàng ràng trâu cột ghét trâu ăn.
Ngu Công hết cháu, non nên sủng,
Tinh Vệ còn thân, nước phải bằng.
Gánh nặng đàng xa đâu nỡ bỏ,
Làm trai trước phải giữ lòng hằng.


Nguồn: Lê Ấm, Tây Hồ và Santé thi tập, Nhà in Lê Thị Đàm, 1961