Hơn thua chưa quyết đó cùng đây,
Chẳng đã, nên ta phải thế này.
Bến Nghé quản bao cơn lửa cháy,
Cồn Rồng dầu mặc muội tro bay.
Nuôi muông giết thỏ còn chờ thuở,
Bủa lưới săn nai cũng có ngày.
Đừng mượn hơi hùm rung nhát khỉ,
Lòng ta sắt đá há lung lay!


Tôn Thọ Tường được Pháp trọng dụng, trước làm tri phủ Tân Bình, sau làm đốc phủ sứ. Tuy nhiên Tôn bị cô lập, bị mạt sát nặng nề nên làm 10 bài thơ, lấy nhan đề chung là Giang sơn ba tỉnh, bào chữa cho mình và thanh minh với dư luận. Sau khi 10 bài này được phổ biến ra thì Cử Trị làm 10 bài hoạ lại.

Nguồn:
1. Nam Phong tạp chí, số 103, tháng 3-1926 (do Tô Thoại Long sao lục)
2. Nguyễn Khắc Thuần và Nguyễn Quảng Tuân, Phan Văn Trị: cuộc đời và tác phẩm, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1986