Ngoài tai phải quấy vẫn nhàm nghe.
Cuộc lợi đường danh ỏi giọng ve!
Chớ nói “đổi dời”, sao cốt cách?
Xưa nay giỏ nát vẫn còn tre!