Rằng là người trí cũng xa lo,
Nhuần nhã kinh luân mới phải trò?
Ngay vậy nẻ ra cho biết mực,
Thấp cao trông thấy há rằng đo.
Xe Châu nào đợi kinh năm bộ,
Níp Tống vừa đầy sách nửa pho.
Chuốc miệng khen người nên cắt cớ,
Đạo trời ghét vậy há soi cho!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 103, tháng 3-1926 (do Tô Thoại Long sao lục)